Børneforskningscenter kan sætte det lange lys på

En ny bevilling fra TrygFonden på 70 mio. kr. bidrager til, at TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet kan fortsætte sine forskningsaktiviteter frem til 2031. Forskerne vil bruge denne mulighed til at fokusere på perioder i barndommen og den tidlige ungdom, hvor der er særligt potentiale for at styrke læring og udvikling.

Mere end 30 indsatser med dokumenteret positiv effekt på børn og unges læring og udvikling. Det er nogle af de resultater, forskerne fra TrygFondens Børneforskningscenter har skabt i samarbejde med ledere, medarbejdere og mere end 47.147 danske børn og unge, siden centeret åbnede i 2013.

Men det tager tid at evaluere og udvikle effektive indsatser - og at udbrede og implementere viden og indsatser, så de bliver brugt i hverdagen og kommer børn og unge til gavn.  

Derfor bevilliger TrygFonden nu 70 mio. kr., så forskerne fra TrygFondens Børneforskningscenter kan fortsætte sine forskningsaktiviteter frem til 2031 og dermed har tid og mulighed for at skabe viden, der kan gøre en forskel. For det er vigtigt, at børn og unge får de bedste muligheder for at lære og udvikle sig, siger Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden:

”Vi har med stor interesse fulgt TrygFondens Børneforskningscenters arbejde med at skabe viden om, hvad der hæmmer og fremmer børn og unges trivsel og læring, og udvikle evidensbaserede indsatser, der styrker vigtige kompetencer hos børn og unge. Med bevillingen får de dygtige forskere på centeret nu de bedste forudsætninger for at bygge videre på de resultater, de allerede har skabt, og fortsætte det gode samarbejde med ledere og medarbejdere i landets kommuner om at udvikle og udbrede indsatser, der gør en positiv forskel for børn og unge.”

Fokus på perioder med særlig potentiale for udvikling

For trods ny viden og effektive indsatser fra TrygFondens Børneforskningscenter, er der stadig mange børn og unge, som ikke formår at indgå i gode fællesskaber og få tilstrækkeligt udbytte ud af skolens undervisning. Det kan have negative konsekvenser for deres trivsel og livsmuligheder langt ind i voksenlivet. Derfor er det vigtigt at sætte ind der, hvor der virkelig er potentiale for at styrke børn og unges udvikling, siger Simon Calmar Andersen, professor og centerleder i TrygFondens Børneforskningscenter:

”Gennem vores forskning er det blevet tydeligt for os, at der er to perioder i børns liv, hvor det særligt er muligt at styrke deres læring og udvikling. To vinduer for udvikling, kan man kalde det. Det ene vindue er i de tidlige år før skolestart, hvor der fortsat er et stort potentiale for at styrke børns tidlige kompetencer, hvis man for eksempel arbejder systematisk med evidensbaserede indsatser i dagtilbud. Det andet vindue er omkring 11-15-års-alderen, hvor børn har særlige muligheder for at udvikle de mere avancerede færdigheder, som de har brug for, når de mere basale sproglige og matematiske kompetencer er faldet på plads.”

Stærke læringsmiljøer i skole og hjem

De kommende år vil forskerne fra TrygFondens Børneforskningscenter derfor fokusere særligt på at udvikle viden og indsatser, der kan understøtte børns udvikling i disse perioder. Og her har de allerede et stærkt fundament at bygge videre på, fortæller Simon Calmar Andersen:

”For at styrke den tidlige indsats har forskere fra centeret udviklet den pædagogiske ramme Vi lærer sammen, som styrker sprog og vigtige kompetencer hos børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi lærer sammen er nu ved at blive udbredt i partnerskaber med danske kommuner, og vi arbejder på at udvide med en forældreindsats og en pædagogisk ramme målrettet indskolingen. Derudover tager vi fat på et helt nyt program om hjemmelæringsmiljø, hvor vi vil undersøge, hvilke faktorer i hjemmet, der har størst betydning for børns tidlige udvikling, og hvordan forældre bedst støtter og stimulerer deres børn.”

Også på mellemtrinnet er der et godt fundament, som skal udvikles og udbygges i den næste periode:

”Et af de områder, vi kommer til at have fokus på, er matematik, hvor det er vigtigt at styrke børnenes talforståelse og regnestrategier i forhold til kun at lære dem standardregneregler. Et andet område er læsning, hvor vi arbejder på at udvikle metoder til at flytte børnene fra basal afkodning til mere generel læseforståelse, så de får større læselyst og mere ud af den faglige læsning i skolens mange fag. Og så har vi et ambitiøst mål om at udvikle forskningsbaserede værktøjer, der giver lærerne bedre muligheder for at styrke elevernes avancerede færdigheder og kompetencer.”

Om TrygFondens Børneforskningscenter

  • TrygFondens Børneforskningscenter er et tværfagligt forskningscenter på Aarhus Universitet.
  • Centeret forsker i børn og unges trivsel, læring og udvikling og har særligt fokus på at udvikle og evaluere evidensbaserede indsatser.
  • Centeret samarbejder med kommuner, ministerier og frivillige organisationer om at udvikle, udbrede og implementere evidensbaseret viden.
  • Centeret engagerer sig i forskningssamarbejde på tværs af discipliner og institutioner og afholder løbende kurser, seminarer og konferencer for forskere og praktikere. 
  • Læs mere på centrets hjemmeside

Kontakt

Simon Calmar Andersen, professor og leder af TrygFondens Børneforskningscenter,
Aarhus Universitet
Mail: simon@ps.au.dk
Tlf.: 61 66 65 01

Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef,
TrygFonden
Mail: fms@trygfonden.dk
Tlf.: 26 11 11 76