Modersmålsbaseret undervisning - modersmålsundervisning på 1. klassetrin

Rapport af Simon Calmar Andersen, Maria Knoth Humlum og Thorbjørn Sejr Guul.

"Analyserne af modersmålsundervisning for mindre grupper af tosprogede børn viser, at der er nogle positive effekter af undervisningen på visse elevers trivsel og motivation. Det gør sig særligt gældende for dimensionerne adfærdsvanskeligheder, hyperakitivtet og sociale styrker samt i forhold til, hvorvidt eleverne laver lektier og er motiverede for læring. Herudover er der en tendens til, at det særligt er elever, der deltog i den første forsøgsrunde, hvis motivation og trivsel er forøget som følge af indsatsen. Indsatsen har haft blandede effekter på de resterende elevgruppers motivation og trivsel.

Endvidere viser analyserne, at modersmålsundervisningen har haft en positiv effekt på arabiske elevers sproglige færdigheder på deres modersmål. Denne tendens gør sig dog ikke gældende for de resterende sproggrupper, og der er ikke blevet observeret positive effekter af modersmålsundervisningen på nogen af elevernes sproglige kompetencer på dansk. I ovenstående afsnit er mulige forklaringer på dette blevet diskuteret. Her peges bl.a. på, at det samarbejde mellem modersmålsunderviserne og elevernes øvrige lærere om tilrettelæggelsen af undervisningen, som var en del af indsatsen, kun er blevet realiseret i begrænset omfang. Derudover så det også ud til, at elevernes og forældrenes sproglige færdigheder på modersmålet ikke i alle tilfælde var tilstrækkelige til, at eleverne fik udbytte af modersmålsundervisningen. Dette kan være nogle af forklaringerne på, at modersmålsundervisningen ikke har givet udslag i effekter på elevernes sproglige kompetencer i dansk."

Sådan lyder første del af konklusionen i en rapport, som TrygFondens Børneforskningscenter har udarbejdet. Rapporten er baseret på projektet Forsøg med Modersmålsundervisning

Nyhedsarkiv