Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud - videnspublikation til kommuner

Rapport udarbejdet af Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Uddrag fra rapporten:

"Forskningsrapporten viser, at der tidligt i børnenes liv er betydelige forskelle i børnegruppens socioemotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer, og at børnene har forskellige vilkår for udviklingen af disse kompetencer pga. forskelle i familiemæssig baggrund og forskelle i kvaliteten af udvalgte aspekter af læringsmiljøet i hjemmet. Dette er tidligere belyst i en række internationale studier, og denne undersøgelse viser nu de samme tendenser i Danmark.

Det generelle mønster er, at der gennemsnitligt set er en højere grad af læringsunderstøttelse i hjem, hvor moderen har en videregående uddannelse og en lavere grad af læringsunderstøttelse i hjem, hvor forældrene har en ikke-vestlig baggrund. Derudover viser rapporten, at forskelle i læringsmuligheder i hjemmet afspejles i børnenes kompetencer. Således viser analyserne, at forældres understøttelse af børns skriftsprogsaktiviteter og deres fokus på barnets matematiske opmærksomhed har betydning for børnenes sproglige og tidlige matematiske kompetencer.

Rapporten viser også, at dagtilbuddene har et stort potentiale i forhold til at styrke børnenes udvikling og læring. Vi har undersøgt aspekter af læringsmiljøet i udvalgte vuggestuer og børnehaver ved at se på de strategier, der styrker kvaliteten af interaktionen mellem det pædagogiske personale og børnene. De pædagogiske strategier understøtter børnenes læring i bred forstand – såvel kognitive som socioemotionelle kompetencer og øvrig læring i hverdagen. Vi kan se, at det deltagende pædagogiske personale generelt har en høj kvalitet i den socioemotionelle understøttelse af børnene, dvs. personalets opmærksomhed på barnets behov og personalets evne til at skabe et varmt, imødekommende og respektfuldt miljø for børnene. Dette danner et vigtigt afsæt for at styrke kvaliteten af læringsunderstøttelsen bl.a. ved at det pædagogiske personale i højere grad udvider og fortolker, hvad barnet siger, udfordrer barnet, hvor barnet er, og inddrager barnet aktivt i samtalerne.

Undersøgelsen indikerer dermed, at det er vigtigt at arbejde med rammerne for og indholdet i en reflekteret og systematisk planlægning af og opfølgning på den pædagogiske praksis. Her er det særligt vigtigt at styrke opfølgningen på børnenes udvikling og læring og rette opmærksomheden mod at adressere de muligheder og begrænsninger, der er for arbejdet i daginstitutioner og i dagplejen."

Hele publikationen kan læses ved at klikke her. Du kan også læse mere om projektet bag rapporten - Fremtidens Dagtilbud - på vores projektside.

Nyhedsarkiv