20 ugers sprogindsats i børnehaven giver jackpot i læsning i 2. klasse

Børn med anden etnisk baggrund end dansk og børn af mødre med korte uddannelser læser bedre i 2. klasse, hvis de deltager i en systematisk sprogindsats på 20 uger i børnehaven, og hvis deres pædagoger får faglig støtte til at arbejde med indsatsen. Det viser et nyt studie af langtidseffekterne af sprogindsatsen SPELL, som forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter står bag.

02.10.2020 | Lone Amdi Boisen

Det er vanskeligt at lære om fotosyntesen, romantikken og alt det andet indhold i skolens mange fag, hvis man har svært ved at læse. Derfor er gode læsekompetencer vigtige for at løfte de børn, som gennemsnitligt set har det svært i skolen. Det gælder blandt andet børn af kortuddannede og børn med anden etnisk baggrund end dansk, som typisk lærer to sprog samtidig. 

Derfor er det opløftende, at ny forskning fra TrygFondens Børneforskningscenter viser, at børn med denne baggrund bliver markant bedre læsere i 2. klasse, hvis de møder et godt sprogligt læringsmiljø i børnehaven. Helt konkret har forskerne undersøgt langtidseffekterne af indsatsen "SPELL - sprogtilegnelse via legebaseret læsning". Det er en systematisk sprogindsats på 20 uger, hvor pædagogerne to gange om ugen og 20 timer i alt læser bøger med små grupper af børn på en måde, der inddrager børnene aktivt og understøtter og udfordrer dem sprogligt. Samtidig bliver den fælles læsning suppleret af aktiviteter før, under og efter læsning. 

I 2015 viste et stort lodtrækningsforsøg blandt danske børnehavebørn, at alle børn uanset alder, køn og social baggrund på kort sigt øger deres før-skriftlige kompetencer med helt op til 3 måneders ekstra læring, hvis de deltager SPELL i børnehaven.

I langtidsstudiet har forskerne fulgt 2700 4-5-årige børn, der deltog i SPELL, og som tog den nationale test i læsning i perioden 2016-2019. Resultaterne viser, at børn med anden etnisk baggrund end dansk og børn af kortuddannede mødre klarer sig markant bedre i den nationale test i læsning i 2. klasse, hvis de deltog i SPELL i børnehaven, end børn med samme baggrund, som ikke deltog i SPELL. Der er således vedvarende, signifikante og positive langtidseffekter på læseresultaterne på mellem 36  og 51 % af en standardafvigelse for børn med anden etnisk baggrund end dansk og på mellem 18  og 23 % for børn af mødre med kortere uddannelser. Dette såfremt børnenes pædagoger samtidigt fik ekstra faglig støtte til at arbejde med SPELL.

Banebrydende resultater

Resultaterne fra langtidsstudiet er netop indsendt til et internationalt tidsskrift, og de er banebrydende på mange områder, fortæller professor Dorthe Bleses, der sammen med lektor Anders Højen står bag undersøgelsen:

”Der er mange studier, som har undersøgt langtidseffekten af at gå i børnehave sammenlignet med ikke at have gået i børnehave, men her undersøger vi, hvorvidt en metode til at styrke læringsmiljøet i børnehaven også styrker børnenes læsning i skolen. Studiet er, så vidt vi ved, også internationalt set det første, der undersøger langtidseffekten af en sprogindsats i børnehaven på en bred gruppe børn med forskellig baggrund, ligesom der også kun er ganske få studier, der undersøger langtidseffekten af en sprogindsats 3-5 år efter, indsatsen sluttede”. 

Sprogindsatser og professionel udvikling skal gå hånd i hånd

Dorthe Bleses glæder sig særligt over, at resultaterne viser, at en kort sprogindsats som SPELL ikke bare har positive korttidseffekter for alle børn men også positive langtidseffekter for børnegrupper, som ofte har de svært i skolen. Det peger ifølge forskeren på, at dagtilbud kan spille en vigtig rolle for, hvordan børn klarer sig i skolen.

Samtidig bider hun mærke i, at langtidseffekterne kun gælder for børn, hvis pædagoger fik ekstra faglig støtte til at arbejde med indsatsen. Den ekstra faglige støtte bestod af to dages ekstra kompetenceudvikling med fokus på at tilpasse indsatsen til det enkelte barns behov. Dette kom oven i to dages introduktion til arbejdet med indsatsen, som alle pædagoger fik. Da arbejdet med målrettede sprogindsatser i dagtilbud var nyt på det tidspunkt, hvor SPELL blev gennemført, er det ifølge Dorthe Bleses ikke overraskende, at de pædagoger, som fik ekstra faglig støtte, også var dem formåede at flytte børnene på den lange bane. Men det understreger ifølge professoren, at der generelt er behov for mere omfattende og professionel udvikling, når nye sprogindsatser bliver taget i brug i dagtilbud:

”Gennem de seneste år har vi fået en stor viden om, hvilke sproglige indsatser, der virker i dagtilbud. Men resultatet peger på, at hvis børn og pædagogisk personale skal have maksimalt udbytte af indsatserne, skal de ikke bare have forløb og materialer stillet til rådighed. Det er vigtigt, at arbejdet med indsatserne går hånd i hånd med praksisnær professionel kompetenceudvikling, der klæder pædagogerne på til at genkende børnenes sproglige behov og anvende strategier til at inddrage børnene i samtaler og aktiviteter, der er tilpasset til deres behov”. 

Skolens kvalitet påvirker langtidseffekter af tidlige sprogindsatser

På baggrund af principper og erfaringer fra SPELL har forskerne fra TrygFondens Børneforskningscenter videreudviklet SPELL til indsatsen ”Vi Lærer Sammen” (VLS). Indsatsen giver det pædagogiske personale i vuggestue, dagpleje og børnehave redskaber, viden og rammer til at arbejde systematisk med at styrke læringsmiljøet i forhold til vigtige kompetencer som sprog, matematisk og skriftlig opmærksomhed samt eksekutive funktioner som hukommelse, opmærksomhed og selvregulering.

Samtidig er forskerne i gang med et implementeringsstudie, der undersøger, hvad der har betydning for, om implementering af sprogindsatser som VLS bliver succesfuld. Derudover undersøger de i projektetVLS - follow-up langtidseffekterne af at deltage i et 20 ugers forløb med VLS i vuggestuen, når der tages højde for kvaliteten af læringsmiljøet i de børnehaver og skoler, børnene efterfølgende kommer i. Internationale undersøgelser viser nemlig, at dette kan påvirke langtidseffekterne af de tidlige sprogindsatser. Selvom langtidsstudiet af SPELL alene påviser positive langtidseffekter for børn med anden etnisk baggrund og børn af mødre med kortere uddannelser, er det derfor ikke ensbetydende med, at SPELL og lignende systematiske sprogindsatser i dagtilbud ikke har positive langtidseffekter for andre børnegrupper, fortæller Dorthe Bleses:

”Når vi måler langtidseffekten af SPELL på læsning, måler vi på en kompetence, som børnene bliver undervist i og skal tilegne sig i skolen. Men vi ved, at der er stor forskel på, hvor gode skolerne er til at lære børnene at læse, også hvis man tager højde for socioøkonomiske forskelle hos elevene. Hvis børnene ikke modtager tilstrækkelig god undervisning i læsning, begrænser det deres muligheder for at lære og dermed deres resultater i den nationale læsetest, uanset om de har haft gavn af SPELL-indsatsen eller ej. Derfor er det vigtigt fremadrettet at tage højde for skolens kvalitet, når man evaluerer langtidseffekten af tidlige indsatser som SPELL og VLS”.    

Bag om undersøgelsen

  • Undersøgelsen af langtidseffekten af SPELL er gennemført af professor Dorthe Bleses, lektor Anders Højen og konsulent Benedicte Donslund Vind. Alle fra TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus BSS ved Aarhus Universitet.
  • Det oprindelige SPELL blev gennemført som et lodtrækningsforsøg i samarbejde mellem forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter og internationale forskere fra USA, Rambøll, Teknologisk Institut og seks kommuner (Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Guldborgsund, Holstebro, Odense og Københavns Kommune).
  • I lodtrækningsforsøget deltog 144 børnehaver, 561 pædagoger og 7076 børnehavebørn.
  • SPELL blev gennemført med ekstern finansiering fra Det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsstyrelsen).
  • Forlagene Gyldendal og Torgaard medfinansierede indkøb af de bøger til indsatsen.
  • Langtidsstudiet er finansieret af TrygFonden.

Læs mere

Brief: Langtidseffekten af SPELL og Fart på sproget. Sammenhæng mellem tidlige indsats og læsekompetencer i 2. klasse. Af Dorthe Bleses, Anders Højen og Benedicte Donslund Vind.    

Forskningsartikel om kortidseffekterne af SPELL: Dale, Philip S., Logan, J., Bleses, D., Højen, A., & Justice, L. (2018). Individual differences in response to a large-scale language and pre-literacy intervention for preschoolers in Denmark. Learning and Individual Differences, 68, 51-60. 

Kontakt
Professor Dorthe Bleses
Mail: bleses@cc.au.dk
Mobil: 93 50 83 54

Nyhed