Vi Lærer Sammen (VLS)

Vi Lærer Sammen 

Vi lærer sammen er en evidensbaseret pædagogisk ramme, der kan bruges hele året i dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi lærer sammen har dokumenteret effekt på børns udvikling i både dagpleje, vuggestue og børnehave, og indsatsen virker for alle børn uanset alder, køn, etnicitet og socioøkonomisk baggrund. Vi lærer sammen gør dermed en forskel for alle børn og kan skabe sammenhæng på tværs af dagpleje, vuggestue og børnehave.

Evalueringer viser, at både børn, forældre og pædagogisk personale er glade for at arbejde med Vi lærer sammen. Forvaltninger har oplevet Vi lærer sammen som en løsning på den svingende kvalitet, der kan være fra dagtilbud til dagtilbud.

Vi lærer sammen er klar til at blive udrullet i endnu flere kommuner. Derfor inviterer TrygFondens Børneforskningscenter inviterer landets kommuner til at indgå i et forpligtende partnerskab om implementeringen af Vi lærer sammen i vuggestue, dagpleje og børnehave som ramme om den kommunale praksis. TrygFonden har bevilget 20 millioner over de næste fem år til partnerskabet, der ledes af professor Dorthe Bleses.

På denne side kan du læse om Vi lærer sammen og partnerskabet om Vi lærer sammen.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte: vls@econ.au.dk

Hvad er partnerskabet om Vi lærer sammen?

I partnerskabet stiller vi for første gang i Danmark en evidensbaseret pædagogisk ramme–Vi lærer sammen–til rådighed for alle kommuner, som har dokumenteret positiv effekt på alle børns sprog og udvikling. Fra vores forskning ved vi dog også, at børnene kun opnår de positive effekter, hvis Vi lærer sammen bliver brugt i tilstækkelig omfang og med tilstrækkelig kvalitet. Og det er ingen selvfølge. Det kræver tid og en hel kommune at implementere Vi lærer sammen, så det bliver en del af den kommunale praksis. 

I partnerskabet samarbejder forskere og konsulenter fra TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet derfor tæt sammen med den enkelte kommune om at understøttte deres implementering af Vi lærer sammen. Vi understøtter implementeringen gennem alle faser og på alle niveuaer - forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. I implementeringen tager vi højde for, at kommuner er forskellige, så implementeringen tilpasses den enkelte kommunes forhold. 

Vi lærer sammen er ikke baseret på et fast koncept eller program. Det er er derimod en konkret og systematisk måde at arbejde med flere nationale og lokale dagsordner på som fx den styrkede pædagogiske læreplan, omsætning af sprogvurderinger til pædagogisk praksis, stærkere børnefællesskaber og professionelle læringsfællesskaber. For at skabe sammenhæng mellem Vi lærer Sammen og nationale strategier og indsatser indgår en række nationale aktører også i partnerskabet om Vi lærer sammen. 

I samarbejdet mellem TrygFondens Børneforskningscenter og kommunerne om implementeringen af Vi lærer sammen bliver der løbende genereret ny viden. Blandt andet om effekten af Vi lærer sammen som ramme om kommunal praksis for forskellige børnegrupper og om drivkræfter og barrierer for kommunale implementeringsprocesser. Det skal bidrage til en lokal og national styrkelse af kvaliteten i dagtilbud og ikke mindst ny viden om børns trivsel, læring, og udvikling.

Det er også ambitionen at samarbejde om at lave nyudviklinger af Vi lærer sammen. Det skal fremme endnu større praksisanvendelighed og udbredelse, som kommunerne efterfølgende får adgang til.

Hvad får man som kommune i partnerskabet om Vi lærer sammen?

  • Materialekasser til alle stuer og dagplejere med materialer der understøtter alle elementer samt forældrematerialer
  • Kompetenceudviklingskurser til alt pædagogisk personale, dagtilbudsledere og relevante forvaltningsmedarbejdere samt årlige brush-up kurser
  • Aktiv understøttelse af implementeringen af en evidensbaseret og sammenhængende indsats 0-6 år
  • Adgang til IT-platform, der understøtter implementeringen på alle niveauer
  • Adgang til nyudviklinger af Vi lærer sammen. Vi er blandt andet i færd med at udvikle Vi lærer sammen i indskolingen samt en udvidet forældreindsats til børn med særlige behov
  • Deltagelse i kommunenetværket, der videndeler og kvalificerer nyudviklinger af indsatsen
  • Parathedsanalyse og løbende datarapporter om pædagogisk praksis og børns udbytte
  • Konsulentfaglig bistand efter behov
  • Ny viden om børns udvikling, effekt af indsatser, implementering, barrierer mm.

Sådan bliver du partner

Hos TrygFondens Børneforskningscenter står vi klar med et helt hold af erfarne forskere og konsulenter, der vil understøtte jeres kommunes implementering af Vi lærer sammen

Hvis I er interesserede i at høre mere, kommer vi gerne på besøg hos forvaltningen for at give en uddybende præsentation af partnerskabet om Vi lærer sammen.

Skriv til os på vls@econ.au.dk, så vi i fællesskab kan undersøge, hvordan Vi lærer sammen kan implementeres i jeres kommune.

Der er i første omgang kun plads 12 af Danmarks kommuner, så skynd jer

Vi lærer sammen indskoling

Med støtte fra TrygFonden afprøves Vi lærer sammen også som et lodtrækningsforsøg i indskolingen for at undersøge, om indsatsen også har positiv effekt i 0. og 1. klasse med det formål at skabe større sammenhæng mellem dagtilbud og skole.
Læs mere om Vi lærer sammen indskoling

Kommunale erfaringer med Vi lærer sammen

I Østerbyen i Esbjerg Kommune, hvor der er mange socialt udsatte boligområder, har dagtilbuddene i over et år arbejdet med Vi lærer sammen.
I videoen fortæller forskellige medarbejdere om deres erfaringer med Vi lærer sammen.

Visninger
Vi lærer sammen i Østerbyen i Esbjerg

Bag om Vi lærer sammen

Vi lærer sammen er afprøvet og udviklet i en række store lodtrækningsforsøg, hvor vi har samarbejdet tæt med kommuner og dagtilbud. 

Visninger
Vi Lærer Sammen (VLS) Vi lærer sammen - hvad, hvorfor og hvordan.