Vi Lærer Sprog +

Vi Lærer Sprog+

Tidligere lodtrækningsforsøg har vist, at det er muligt for dagtilbud at styrke børns sprogkompetencer (Leg og Læring, SPELL og LEAP – nu sammenfattet under betegnelsen Vi lærer sprog), men den positive effekt afhænger af, i hvor høj grad og med hvilken kvalitet sprogindsatserne implementeres. Projektets formål er derfor at undersøge, hvordan to former for professionel udvikling kan styrke implementeringen af sprogindsatser – så alle børn får muligheden for at udvikle deres sproglige kompetencer.   

Periode:

2017 – 2020.

Målgruppe:

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år i vuggestuer og børnehaver, som modtager en samlet sprogindsats, og både pædagoger og ledere, som modtager professionel udvikling og løbende støtte til at implementere indsatsen med høj kvalitet.

Antal deltagere:

Ca. 90 dagtilbud og mindst 4682 børn deltog i projektet.

Indsats:

Formålet med projektet, Vi lærer sprog +, er at få sikker viden om, hvordan man kan hjælpe dagtilbudsledere og pædagoger med at implementere en allerede dokumenteret indsats ”Vi lærer sprog” med henblik på at styrke børns sproglige (fx ordforråd og sprogbrug) og eksekutive (fx vedvarende opmærksomhed og selvregulering) kompetencer. Indsatsen har særligt fokus på at styrke interaktionen mellem voksne og børn og omfanget og kvaliteten af de læringsmuligheder, børnene møder i forbindelse med aktiviteter, rutiner og leg i dagtilbuddet. For at understøtte det pædagogiske personale i læringsunderstøttelsen arbejdes der systematisk og eksplicit med faste specifikke læringsmål, men det er det pædagogiske personale, der selv skal omsætte arbejdet med de faste læringsmål til meningsfyldte og engagerende aktiviteter med børnene. Samtidigt får pædagogerne redskaber til at inddrage børnene aktivt og engagerende og til at bruge sproget aktivt til at understøtte børnene, der hvor de er rent udviklingsmæssigt. Sprogindsatsen, der gennemføres over 20 uger, er tilpasset hhv. vuggestuer og børnehaver, men understøtter en samlet indsats på tværs af aldersgrupper. Sprogindsatsen understøttes af to forskellige former for professionel udvikling.

Datainformeret ledelse: Den første intervention er målrettet dagtilbudslederne og handler om at styrke deres faglige ledelse. Formålet er at undersøge, om dagtilbudsledere kan støttes i at hjælpe pædagogerne med implementeringen af sproginterventionen ved hjælp af data om gennemførelsen af indsatsen og børnenes løbende udbytte af deltagelse i indsatsen. Gennem workshops, træning og sparring klædes lederne på til at anvende data til at udvikle strategier til at gennemføre indsatsen med så høj kvalitet som muligt og med øje for de enkelte børns behov.

Videobaseret sparring: Den anden intervention er målrettet det pædagogiske personale og handler om at styrke det pædagogiske personales kompetencer til at skabe understøttende, udviklende og læringsrige interaktioner for alle børn og dermed gennemføre Vi lærer sprog med høj kvalitet. På basis af forskellige typer af viden om, hvordan indsatsen gennemføres (videooptagelser og andet information om gennemførslen), vil det pædagogiske personale modtage sparring på, hvordan arbejdet med indsatsen og interaktionen med børnene bedst tilrettelægges, så den understøtter børnenes behov. En ekstern konsulent vil stå for sparringen, og sparringen vil foregå via video. 

Forskning:

Effekten af projektet evalueres i et lodtrækningsforsøg med randomisering på dagtilbuds- og stueniveau. Gennem lodtrækning bliver dagtilbuddene inddelt i to grupper – en gruppe vil udelukkende modtage Vi lærer sprog (sprog og ihærdighedsindsatsen), mens den anden gruppe modtager Vi lærer sprog og datainformeret ledelse. Blandt de dagtilbud der modtager datainformeret ledelse, vil nogle af stuerne i disse dagtilbud desuden blive tilfældigt udtrukket til at arbejde med videobaseret sparring. Lodtrækningen sikrer, at grupperne er ens inden forsøgsperioden, således at forskellene efter forsøget med stor sikkerhed kan tilskrives selve indsatsen. Vi måler effekten af indsatserne på to niveauer, idet vi både er interesserede i, hvordan interventionerne påvirker ledere og det pædagogiske personales arbejde samt børnenes sproglig og eksekutive kompetencer.  

Partnere:

Rambøll Management Consulting og VIA University College.

Resultater:

Forventes ultimo 2019.

Interesseret i at høre mere om forsøget?

Kommuner der er interesserede i at høre mere om og evt. deltage i forsøget, kan henvende sig til projektkoordinator Nanna Bøgh Laursen på nbl@econ.au.dk. 

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.