Ph.d.-afhandling: Essays on Educational Interventions for Disadvantaged Children

Søren Albeck Nielsen

Kort resumé

Formålet med denne afhandling er at undersøge uddannelsesinterventioner rettet mod udfordrede børn og unge i udskolingen. Der er store forskelle mellem OECD-landene i tildelingen af ressourcer til folkeskolen med Danmark i toppen af fordelingen. På trods af dette kæmper Danmark, såvel som mange andre OECD-lande, med en stor gruppe af underpræsterende elever, der ikke opnår det nødvendige færdighedsniveau i læsning og matematik.

Denne afhandling omfatter tre selvstændige kapitler inden for uddannelsesøkonomi. Hvert kapitel undersøger, ved hjælp af empiriske metoder, forskellige uddannelsesinterventioner rettet mod udfordrede børn og unge. De to første kapitler anvender et lodtrækningsstudie og kvasi-eksperimentelle metoder kombineret med danske administrative registre med det formål at identificere årsagseffekter af intensive læringsforløb for 8. klasses elever, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det tredje kapitel anvender observationelle metoder til at evaluere en ordblindeindsats.

Første kapitel undersøger effekten af intensiv læringsforløb implementeret i den almindelige skoletid. Analysen af lodtrækningsforsøget viser positive kortsigtede effekter i matematik, men ingen kortsigtede effekter i dansk. Ydermere finder vi indikationer på positive langsigtede effekter på afgangseksamen i matematik og på optag på ungdomsuddannelse. Endelig finder analysen ingen evidens for, at træning af ikke-kognitive færdigheder påvirker akademiske resultater.

Det andet kapitel udnytter data fra en to-ugers sommerskole med et 12 måneders opfølgningsprogram. Ved at bruge en difference-in-difference strategi, der sammenligner sommerskole drenge med den resterende population af drenge i perioden fra 8.klasse til 9.klasse, og triple differencing finder jeg, at sommerskolen har positive effekter på deltagernes faglige og personlige kompetencer. Ydermere viser jeg, at en ændring af opfølgningsprogrammet fra individuel til gruppevejledning forbedrer de personlige og sociale kompetencer. 

Det sidste og tredje kapitel undersøger et 10-ugers læringsprogram med 18 måneders opfølgning for børn med svær ordblindhed. Metodisk anvender jeg en difference-in-difference strategi til at sammenligne ordblinde elever der modtager indsatsen med andre ordblinde over tid. Overraskende er der begrænset evidens for effekten af læringsprogrammer rettet mod ordblinde, selvom 8% af den danske befolkning lider af ordblindhed. Jeg finder positive og vedvarende effekter på læseevner, personlighedstræk og skoletrivsel. Deltagelse i interventionen reducerer således afstanden til sammenlignelige ikke-ordblinde med op til 80%.

Læs ph.d.-afhandlingen: Essays on Educational Interventions for Disdvantaged Children

Nyhedsarkiv