Evaluering af to skolerettede og to skoleunderstøttende indsatser målrettet udsatte børn

Praksisrettet resumé.

Børns faglige og sociale kompetencer i skolen har indflydelse på deres senere voksenliv. Det er der bred enighed om i litteraturen. Studier viser, at børn og unge, der klarer sig dårligt i skolen, bl.a. har mindre sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end andre børn og unge, og at de generelt har større risiko for at få dårligere livsbetingelser i voksenlivet.

Børn med lav socioøkonomisk baggrund samt udsatte børn er blandt de, der i gennemsnit præsterer dårligst i den danske folkeskole. Allerede i 2.-3. klasse er der store forskelle mellem disse børn og andre børn i resultaterne fra de nationale test i læsning og matematik. Denne forskel reduceres ikke i løbet af skoletiden. Den danske folkeskole står altså over for en udfordring i forhold til at løfte udsatte børn og børn med svag socioøkonomisk baggrund, så de kan opnå bedre betingelser i voksenlivet.

Derfor igangsatte satspuljepartierne i 2015 satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen. Projektet har til formål at forbedre det faglige niveau i dansk og matematik hos udsatte børn og børn med lav socioøkonomisk baggrund. Som en del af satspuljeprojektet indgår et forsøgsprogram, hvor to skolerettede og to skoleunderstøttende indsatser afprøves og evalueres.

Denne pjece præsenterer resultaterne af evalueringen af forsøgsprogrammet. De skolerettede indsatser dækker over de to indsatser Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange og Supplerende faglig støtte fra studerende. De skoleunderstøttende indsatser dækker over de to indsatser Makkerlæsning og Klub Penalhus. Indsatserne er afprøvet over to omgange henholdsvis i efteråret 2016 og i efteråret 2017.

Læs det praksisrettede resumé

Læs rapporten

Nyhedsarkiv