Underretninger i Fokus

Børn og unges udvikling og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder senere i livet. Derfor er det vigtigt, at socialrådgiverne træffer gode beslutninger, når de modtager en underretning med en bekymring om et barn eller en ung. Ofte er der dog meget få konkrete oplysninger i underretningerne, og det kan derfor være vanskeligt for socialrådgiveren at vurdere barnets reelle udsathed på baggrund af disse oplysninger. TrygFondens Børneforskningscenter har derfor udviklet og pilotafprøvet et statistisk redskab, der kan understøtte socialrådgivernes arbejde med vurdering af underretninger ved at samle oplysninger, som allerede er tilgængelige for dem. 

 

Periode: 2019 – 2021 (fase 3 og 4).
Projektet bygger på erfaringerne fra pilotprojektet Beslutningsstøtte ved underretninger (fase 1 og 2).

Målgruppe: Den primære målgruppe er de udsatte børn og unge, som underretningerne omhandler, mens den sekundære målgruppe er de kommunale socialrådgivere.

Antal deltagere: I pilotprojektet, Beslutningsstøtte ved underretninger, blev det statistiske redskab afprøvet i to kommuner. I denne del af projektet testes redskabet i et lodtrækningsforsøg, og vi søger i øjeblikket nye samarbejdskommuner. Vi forventer, at der vil indgå ca. 2.000 underretningssager.

Indsats: I projekt Underretninger i fokus vil socialrådgiverne, når de modtager en underretning, få adgang til en risikovurdering, der angiver barnets udsathed inden for både de næste 3 og de næste 12 måneder. Risikovurderingen giver socialrådgiveren en vurdering af risikoen for, at barnet kommer til at mistrives, baseret på data fra Danmarks Statistik tilsvarende historiske sager. Der indgår udelukkende data, som socialrådgiverne allerede har, og som dermed allerede er i forvaltningens behandlingssystem. Ud over risikovurderingen vil rådgiveren også blive præsenteret for, hvilke informationer risikovurderingen er baseret på. Ved at rådgiveren får direkte og hurtig adgang til denne information, kan hun i stedet koncentrere sig om indholdet i underretningen og de informationer, underretteren giver hende.

Det er ikke tanken, at redskabet skal erstatte den socialfaglige vurdering. Redskabet udgør derimod et supplement til den viden, rådgiveren i forvejen besidder, og vil derfor måske kunne kvalificere beslutningen om, hvad der skal ske (eller ikke ske) som følge af underretningen.

Ved at kombinere Beslutningsstøtten med det socialfaglige skøn, er det vores mål at bidrage til at højne kvaliteten i de beslutninger, der træffes, til gavn for børn, unge og deres familier.

Forskning: Effekten af redskabet evalueres i et lodtrækningsforsøg. Redskabet stilles til rådighed for socialrådgiverne i ca. halvdelen af underretningssagerne. Hvis kommunen modtager flere underretninger på et barn eller andre børn i husstanden, vil redskabet enten være til rådighed i alle underretningerne eller ingen af underregningerne. 

Effekten af indsatsen undersøges på en række parametre: På mellemlang sigt vil vi bl.a. undersøge effekten på sammensætningen af den gruppe af børn og unge, der modtager foranstaltninger efter Serviceloven og antallet af genunderretninger, mens vi på længere sigt vil undersøge effekten for børnenes skolefravær og skoledeltagelse, faglige resultater i skolen, graden af involvering i kriminalitet mv.

Partnere: VIA University College

Resultater: Foreløbige resultater forventes i udgangen af 2021