Beslutningsstøtte ved underretninger

Der har i de senere år været en del sager omkring overgreb og omsorgssvigtede børn, hvor kommunen ikke har handlet på trods af mange underretninger herom. Som følge af dette vedtog Folketinget en Overgrebspakke, der skulle forebygge og stoppe disse overgreb mod børn og unge. Dette har medført et øget pres på den kommunale forvaltning, der i dag modtager væsentligt flere underretninger end tidligere. Derfor undersøges det i dette projekt, hvorvidt et statistisk redskab kan understøtte de kommunale sagsbehandlere, når de skal træffe vurderinger ift., hvorvidt børnene har brug for hjælp.    

Periode:

2016-2017 (fase 1).

Målgruppe:

Den primære målgruppe er de udsatte børn og unge, som underretningerne omhandler, mens den sekundære målgruppe er de kommunale sagsbehandlere.

Antal deltagere:

I første del afprøves pilotprojektet i to danske kommuner. Hvis første del er succesfuld skal projektet afprøves i et lodtrækningsforsøg i et større antal kommuner.

Indsats:

Beslutningsstøtte ved underretninger er et pilotforsøg, som omhandler en systematisk risikovurdering ved underretninger om mistanke om mistrivsel hos børn. I redskabet inddrages forskellige risiko- og beskyttelsesfaktorer såsom sundhedsoplysninger, skolefravær og familieforhold, hvor disse faktorers samvariation analyseres i forhold til sandsynligheden for, at barnet har brug for hjælp.

Forskning:

Projektet skal løse tre hovedopgaver. Først skal det afklares, hvilke data der er tilgængelige og mulige at anvende i en systematisk risikovurdering. Hernæst er målet at udarbejde et redskab, der med størst mulig præcision kan forudsige, hvorvidt en underretning skal medføre en iværksættelse af en foranstaltning, der kan indgå i sagsbehandlerens vurderinger. Sidst skal projektet pilotafprøves for at sikre, at redskabet er brugbart og anvendeligt. 

På baggrund af at forvaltningen modtager mange flere underretninger og skal træffe hurtigere beslutninger end tidligere, er målet at udarbejde et statistisk middel, der gennem tilgængelige data om det givne barn kan bidrage til  og smidiggøre vurderingen af, hvor sandsynligt det er, at barnet har brug for hjælp fra det offentlige. Når sagsbehandlerne skal træffe hurtige beslutninger på grundlag af store informationsmængder, så vælger de ofte at fokusere på enkelte risikofaktorer – her kan det statistiske redskab bidrage med, at der tages højde for alle relevante risikofaktorer, og dermed foretages vurderingen ud fra barnets trivsel som helhed.

Det statistiske redskab vil især også kunne bidrage med information ift. de børn, som kommunen ikke har kendskab til og dermed være med til at sikre, at beslutningerne træffes på et velovervejet grundlag.

Det statistiske redskab vil fungere som et supplement til sagsbehandlerens egen faglige vurdering, teori, jura og erfaring.

Projektet vil blive evalueret en gang årligt for at sikre, at de opstillede succeskriterier nås.

Partnere:

VIA Samfund og Socialt Arbejde (Via University College).     

Resultater:

Forventes i udgangen af 2017.

Projektgruppe

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.