Beslutningsstøtte ved underretninger

Beslutningsstøtte ved underretninger

 

Udsatte og omsorgssvigtede børn har fået stor offentlig og politisk bevågenhed qua de meget alvorlige børnesager, der ind imellem rammer landets avisforsider, hvor børn over en længere periode har været udsat for omsorgssvigt og overgreb. Underretninger indeholder ofte få og uklare informationer, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere barnets reelle udsathed. I dette pilotprojekt har TrygFondens Børneforskningscenter udviklet et statistisk redskab, der trækker og samler data fra kommunernes forskellige administrative systemer, til at understøtte socialrådgivernes arbejde med vurdering af underretninger.


Periode: 2017 – 2018 (fase 1 og 2). Læs om projektets fase 3 og 4 her, hvor du også kan se nyligst offentliggjorte dokumenter.

Målgruppe: Den primære målgruppe er de udsatte børn og unge, som underretningerne omhandler, mens den sekundære målgruppe er de kommunale socialrådgivere.

Antal deltagere: Omkring 100.000 underretninger anvendt til at udvikle det statistiske redskab, som herefter er afprøvet på ca. 200 underretningssager fra to kommuner.

Indsats: Formålet med pilotprojektet er at udvikle et statistisk redskab til at understøtte socialrådgivernes arbejde med vurdering af underretninger. Ideen er at samle og udnytte de data, kommunerne allerede har adgang til i deres forskellige administrative systemer, og som de har lov til at anvende. Håbet er, at det statistiske redskabs vurdering af barnets risiko for mistrivsel kan understøtte socialrådgivernes arbejde med at identificere hvilke børn og unge, der har behov for offentlig hjælp og støtte, og hvilke der ikke har. Det statistiske redskab vil fungere som et tillæg til den viden, socialrådgiverne allerede besidder.

Forskning: I pilotprojektet undersøges det hvilke data, der er tilgængelige i kommunernes systemer samt hvilke oplysninger kommunen lovligt kan anvende ved vurdering af underretninger. Endeligt udvikles et statistisk redskab, der implementeres og afprøves i to danske kommuner i et setup, hvor redskabet afprøves efter endt sagsbehandling.

Partnere: VIA University College

Resultater: Pilotafprøvningen viste, at socialrådgiverne generelt er positivt indstillede over for ideen om at anvende et statistisk redskab i deres arbejde med vurdering af underretninger. Redskabet bidrog positivt til arbejdet med vurdering af underretninger, da redskabet gav anledning til socialfaglig refleksion og sparring. Dog oplevede socialrådgiverne det som en udfordring, at redskabet alene præsenterede socialrådgiverne for en risikoscore, da risikoscoren ikke gav tilstrækkelig viden til, at de ville kunne handle på det, hvis redskabet var blevet implementeret som en aktiv del af sagsbehandlingen.

I projektets fase 3 og 4 arbejdes der derfor målrettet med at gøre redskabet mere anvendeligt i en socialfaglig praksis og give mere detaljerede oplysninger om hvad der ligger bag redskabets prædiktioner, da det her er ambitionen at lade redskabet indgå som en del af sagsbehandlingen. Endvidere laves en ekstern validering af redskabet. Du kan læse mere om projektets fase 3 og 4 her, hvor du også kan se nyligst offentliggjorte dokumenter.