Cost-benefit analyser – mest trivsel og læring for pengene

Cost-benefit analyser

Er tolærerordninger en bedre investering i børns trivsel og læring end eksempelvis ekstra timer i dansk eller understøttende undervisning? Er en tidlig sprogindsats i børnehaven en bedre investering i at forebygge faglige udfordringer i skolen end en senere skoleindsats? Med centrets effektevalueringer bliver vi klogere på, om en indsats virker, og hvor effektiv den er. Det kan gøre os i stand til at besvare disse og lignende spørgsmål. Centrets Cost-Benefit analyser sammenholder effektmålene med indsatsernes omkostninger og kan dermed skabe ny viden om, hvordan vi som samfund får mest trivsel og læring for pengene.

Periode:

2013 – 2019.

Målgruppe:

Børn og unge, som modtager sociale, skole eller kriminalpræventive indsatser.

Antal deltagere:

Børn, der indgår i tidligere effektevalueringer på centret.

Indsats:

På TrygFondens Børneforskningscenter evaluerer vi forskellige indsatser på det sociale-, skole- eller kriminalpræventive område. Cost-benefit analysen tager afsæt i centrets effektevalueringer og sikrer, at vi kan sammenligne omkostningseffektiviteten af de enkelte indsatser på tværs tidligere effektevalueringer.

Forskning:

Projektet består at tre delkomponenter.

  • Et fælles målegrundlag. Først etableres en database af validerede, videnskabelige spørgeskemaundersøgelser, som måler børns trivsel, socio-emotionelle udvikling og læring på en videnskabelig måde. Disse måleinstrumenter stilles til rådighed til centrets forskere for at sikre en ensartet dataindsamling på tværs af centrets effektevalueringer.
  • Øget viden om langsigtede effekter. Der gennemføres en række empiriske analyser for at sammenholde tidligere forskelle i barndommen og skoletiden med senere livsudfald. Dette gør det muligt at sammenholde eksempelvis en sprogtilegnelse i børnehaven med sandsynlighedsberegninger for behovet for specialundervisning i skolen, andre sociale foranstaltninger og forventninger til udviklingen i ungdoms- og voksenlivet. Forebyggende indsatser kan forbedre barnets udfald på kort sigt, men kan også have langsigtede, positive effekter, som ikke kan måles i hver enkelt effektevaluering. Vores Cost-Benefit analyser hjælper os til at give et videnskabeligt skøn på disse effekters relative vigtighed.
  • Cost benefit analyser. På hver af de afsluttede effektevalueringer foretages en undersøgelse af omkostningerne ved at implementere indsatsen, og der foretages en omregning af effekterne i forhold til deres relative størrelse i sammenligning med andre projekter på centret.

Partnere:

VIVE.

Resultater:

Løbende, når vi har færdiggjort en effektevaluering.

Stikord:

Cost benefit, Omkostningseffektivitet.