Elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse

Sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. Desværre har en relativ stor gruppe af elever så svært ved at forstå og anvende sproget, at det har negative konsekvenser for deres udbytte af undervisningen. Det skyldes ikke mindst den tætte sammenhæng mellem sprogforståelse og læseforståelse. Derfor er det vigtigt at opnå systematisk viden om sprog og læseforståelseskompetencer hos denne gruppe elever.

Periode: 2018

Forskning: Vi foretager en systematisk kortlægning af international forskningslitteratur med henblik på at undersøge tre overordnede spørgsmål: 

1) Hvilke indsatser styrker sprog- og læseforståelse i grundskolen blandt elever med svage sprogkompetencer og kan disse indsatser implementeres i den danske grundskole?

2) Hvilke faktorer øger risikoen for svage sprogkompetencer blandt elever i grundskolen?

3) Hvad er sammenhængen mellem svage sprogkompetencer og andre læringsområder blandt elever i grundskolen?

Partnere: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Resultater: 

  • Seks overordnede indsatstyper er effektive til at styrke elevernes sprog og læseforståelse. De seks indsatstyper er: Læringsstrategier, understøttende redskaber, boglæsning, samarbejdsorienteret læring, sprogtræning, IT-understøttende redskaber. 
  • Barnets familie og hjem har statistisk set har stor betydning for barnets sprog. Lav kvalitet i samtaler og læring i barnets hjem har en tydelig negativ betydning for barnets sprogkompetencer. Det samme gælder familier med lav socio-økonomisk status dvs. forældre med kort uddannelse og lav indkomst. Derudover er der sammenhæng mellem tosprogethed og svage sprog- og læsekompetencer på andetsproget. Ligeledes er der sammenhæng mellem lave sprogkompetencer inden skolestart og svage sprogkompetencer i skolen, især når det kommer til ordforråd.
  • Der er en stærk sammenhæng mellem talesproglige kompetencer og læsekompetencer. Det betyder, at børn med svage kompetencer i sprog ofte har svært ved både at lære at læse og forstå, hvad de læser. Desuden er der stor sandsynlighed for, at børn med svage sprogkompetencer har svært ved matematik.   
  • Resultaterne er offentliggjort i rapporten: Elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse. Forskningskortlægning af effektive indsatser, risikofaktorer og sammenhænge med anden læring. Udarbejdet af Dorthe Bleses, Charlotte Hvidman, Søren Munkedal og Anders Højen for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet


Videnspakke på EMU.dk: Viden Om effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse. 

På baggrund af forskningskortlægningen har vi udarbejdet en en videnspakke til læringsportalen EMU.dk om "Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse". Videnspakken består af et vidensnotat, en didaktisk plakat og en animationsfilm, der opsummerer pointerne på halvandet minut. Den er rettet mod lærere, pædagoger, ledere og fagkonsulenter på skoleområdet.

Videnspakken er udarbejdet af en projektgruppen bestående af souschef Søren Munkedal, projektkoordinator/videnskabelig assistent Lone Amdi Boisen, professor Dorthe Bleses og adjunkt Anders Højen for Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK).   

Videnspakken: Viden om Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse.