Indskoling i spil - flere matematikkompetencer med skak

Pilotprojektet Skoleskak i matematikundervisningen har vist, at skak-baseret matematikundervisning med både skoleskakøvelser og rene matematikøvelser forbedrer børns matematiske færdigheder. Andre studier viser også, at skoleskakundervisning forbedrer visuel hukommelse, koncentration og skoleelevers evner til at forudsige konsekvenser flere træk frem. I dette projekt procesevalueres Dansk Skoleskaks implementering af ISMS (Indskoling i Spil - flere Matematikkompetencer med Skoleskak) i Frederikssund med henblik på eventuel fremtidig effektevaluering af indsatsen i en større kontekst.    

Periode:

2016 – 2017.

Målgruppe:

Folkeskoleelever i 0.-3. klasse i Frederikssund Kommune.

Antal deltagere:

4 skoler deltager i projektet (65 indskolingsklasser). Antallet af elever er 1.352.

Indsats:

ISMS er en indskolingsmatematikindsats, som pilotafprøves i Frederikssund Kommune i skoleåret 2016/2017.

Formålet med indsatsen er for det første, at eleverne lærer matematik gennem øvelser inspireret af skakverdenen. Øvelserne består både af ren skoleskak med gradvis opbygning af kompleksitet og af rene matematikøvelser med skaktema. For det andet er formålet med projektet at give et indspil til debatten om opkvalificering af den understøttende undervisning på skolerne. Modsat Skoleskak i matematikundervisningen lægges ISMS ovenpå de obligatoriske matematiktimer fremfor at foregå i en af matematiktimerne. Eleverne modtager skoleskakundervisningen én lektion om ugen i den understøttende undervisning af underviseren, som normalt underviser i den understøttende undervisning. Dette er de fleste steder en pædagog. Underviseren er ikke nødvendigvis bekendt med skoleskak på forhånd, men oplæres på tre uddannelsesdage inden undervisningen igangsættes.

Forskning:

Implementeringen af ISMS evalueres gennem observationer på de tre uddannelsesdage i starten af skoleåret og på vidensdagen i november.

Supplerende foretages i januar 2017 observationer af skoleskakundervisningen ude på skolerne og interviews med underviserne. Fokus er på undervisernes og elevernes oplevede udbytte af undervisningen, på implementeringsgraden og på faktorer til hindring for implementering af ISMS. Projektet munder ud i anbefalinger forud for fremtidige implementeringer af ISMS i større kontekster. 

Partnere:

Dansk Skoleskak og Frederikssund Kommune.

Resultater:

Februar 2017.

Projektgruppe

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.