Turboforløb til ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse

Michael Rosholm, Charlotte Hvidman, Søren Albeck Nielsen, Kamilla Guede, Julie Nafziger, Alexander Koch.

23.06.2020 | Lone Amdi Boisen

I 2015 afsatte satspuljepartierne 20,8 mio. kroner i perioden 2016-2019 til turboforløb (også kaldet intensive læringsforløb) målrettet elever med et fagligt efterslæb. Formålet var for det første at understøtte skolernes arbejde med turboforløb, herunder at sikre en god implementering og anvendelse af forløbene, og for det andet at udvide den eksisterende viden om, hvorvidt og hvordan læringsforløbene virker (Satspuljeaftale, 2015).

I denne rapport præsenteres projektet Turboforløb til fagligt udfordrede elever i folkeskolen, der er udviklet som en del af satspuljeinitiativet. Projektet består af en 3-årig forsøgsordning, hvor to turboforløb á 2 ugers varighed, målrettet ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse, er blevet udviklet, afprøvet og evalueret. Fælles for de to turboforløb er et stærkt fokus på faglig undervisning i dansk og matematik. Derudover har de to turboforløb nogle særegne karakteristika. Det ene turboforløb, Dit liv, din læring, har fokus på at arbejde med elevernes sociale og personlige kompetencer, mens det andet turboforløb, Strategier til læring, omvendt har fokus på at arbejde med elevernes læringsstrategier og handlekompetencer i forhold til den faglige undervisning. Turboforløbene adskiller sig fra andre eksisterende læringsforløb, ved at forløbet gennemføres på elevens egen skole sammen med andre elever fra skolen, og undervisningen varetages af skolens egne lærere. Formålet med dette lokale miljøskifte snarere end et turboforløb uden for skolen er, at det kan bidrage til at fastholde elevens læring efter endt turboforløb. For at understøtte denne fastholdelse af elevens læring deltager eleverne efter endt turboforløb ligeledes i et 8-ugers mentorforløb, der systematisk følger op på indholdet fra turboforløbet.

Projektet er tilrettelagt som et lodtrækningsforsøg for at bidrage til at skabe mere sikker viden om, hvad turboforløb kan betyde for elevernes udbytte af undervisningen. I denne rapport præsenteres resultaterne af evalueringen, som forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet har gennemført i samarbejde med Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Resultaterne for evalueringen af turboforløbene viser både de kort- og mere langsigtede effekter af de to turboforløb. Hovedresultatet i evalueringen viser, at Dit liv, din læring har små positive effekter på elevernes faglige læring målt på de nationale test i 8. klasse, samt standpunktskarakterer og afgangsprøven i 9. klasse. De nationale test er et udtryk for den kortsigtede effekt af turboforløbet, da de er gennemført umiddelbart efter endt turboforløb. På den nationale test i dansk, læsning, i 8. klasse klarer eleverne sig bedre i profilområdet tekstforståelse, ligesom de på den nationale test i matematik klarer sig bedre i profilområdet tal og algebra. Vi ser også effekter på de mere langsigtede mål for elevernes faglige læring i form af standpunktskarakterer og afgangsprøven i 9. klasse, som måles over et år efter endt turboforløb. Her ser vi, at eleverne på indsatsskolerne klarer sig bedre i retskrivning i deres standpunktskarakterer i dansk i 9. klasse. I matematik klarer eleverne sig bedre i matematik med hjælpemidler (problemløsning) på deres standpunktskarakterer, ligesom de klarer sig bedre i matematik uden hjælpemidler (færdighedsregning) ved afgangsprøven i matematik. Omvendt finder vi ikke nogen effekt af turboforløbet på elevernes sociale og personlige kompetencer, når vi undersøger fravær, uddannelsesparathedsvurderingen, trivselsmålingen samt et spørgeskema udviklet til forsøgsordningen, der måler på en række sociale og personlige kompetencer.

Som en del af evalueringen undersøges det også, hvorvidt de to turboforløb Dit liv, din læring og Strategier til læring har en forskellig effekt på elevernes læringsudbytte. Vi kan imidlertid ikke identificere en forskel på de to turboforløb, når vi sammenholder effekten på elevernes faglige læring samt sociale og personlige udvikling. På baggrund af evalueringen er vi således ikke i stand til at udtale os om, hvorvidt det ene turboforløb er mere effektivt end det andet i forhold til at rykke de deltagende elever.

Opsummerende viser evalueringen af Turboforløb til fagligt udfordrede elever i folkeskolen, at deltagelse i turboforløbet resulterer i små positive effekter på elevernes faglige læring på både kort og lang sigt.

Læs rapporten: Turboforløb til ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse. 

Publikation

Nyhedsarkiv