Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

Hvordan kan medarbejdere og ledelser på skoler og ungdomsuddannelser styrke de tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer? Det spørgsmål har Undervisningsministeriet bedt TrygFondens Børneforskningscenter om at formidle viden om.    

Periode:

2017.

Målgruppe:

Tosprogede elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

 

 

Indsats:

Utilstrækkelige sprogkompetencer på andetsproget er en væsentlig årsag til, at mange tosprogede elever klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end elever, der vokser op med ét sprog – både i Danmark og mange andre lande. Det er forventeligt, at sprogtilegnelsen tager længere tid, når et barn skal lære to sprog. I det lange løb er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at det er en ulempe i sig selv at være tosproget. Når mange tosprogede unge og voksne har svage sprog- og læsekompetencer skyldes det snarere en kombination af socioøkonomiske og kulturelle faktorer samt utilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Derfor har Undervisningsministeriet bedt TrygFondens Børneforskningscenter om at formidle viden om, hvilke pædagogiske og didaktiske metoder, der har effekt i forhold til tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer.

Forskning:

Vi gennemfører et forskningsreview for at afdække evidensbaserede indsatser, hvis effekt er dokumenteret med anerkendte forskningsmetoder i den internationale litteratur. Studiernes design skal være baseret på enten lodtrækning eller sammenligning af eksperimentgrupper, der er matchede før indsatsens start. Resultaterne af reviewet formidles til pædagogisk personale, ledere, mv. på folkeskole- og ungdomsuddannelsesområdet i form af vidensnotater, plakater, videoer og udviklingsredskaber.

Partnere:

Undervisningsministeriet, NNTV og Sandahls Grafik.    

Resultater:

Forventes offentliggjort primo 2018.

 

 

Publikationer

Ingen emner

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.