Kommuner søges til samarbejde om udvikling af sprogvurderingsmateriale til 2-årige børn

Socialstyrelsen har bedt TrygFondens Børneforskningscenter om at udarbejde et nyt sprogvurderingsmateriale, der er målrettet børn i 2-årsalderen. For at materialet bliver så anvendeligt som muligt, ønsker vi at indgå samarbejde med kommuner, der vil afprøve materialet.

26.04.2018 | Mette Vad Andersen

Kommunerne har ansvar for at sprogvurdere børn i 3-årsalderen, hvis de ikke er optaget i et dagtilbud eller hvis der er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I 2017 gav Folketinget kommunerne mulighed for at fremrykke sprogvurderingen til 2-årsalderen.

Socialstyrelsen har derfor bedt TrygFondens Børneforskningscenter om at udvikle et sprogvurderingsmateriale, der er målrettet børn i 2-årsalderen.

  

 

Vi ønsker at udvikle en sprogvurdering, som:

• er let at udføre for det pædagogiske personale i dagtilbud

• er hyggelig og tryg for børn i 2-årsalderen at indgå i

• giver en retvisende og forholdsvis præcis vurdering af, hvor barnet er i sin sproglige udvikling sammenlignet med andre børn på samme alder.

For at opfylde disse tre krav, er det vigtigt at sprogvurderingsmaterialet udvikles og afprøves i samarbejde med nogle af de dagtilbud, som senere skal anvende det. Vi søger derfor 10-15 kommuner, som vil hjælpe Socialstyrelsen og TrygFondens Børneforskningscenter med at afprøve materialet.

 

Hvad kræver det af kommunen at indgå i samarbejdet?

Kommunen kan deltage med samtlige dagtilbud eller udvalgte dagtilbud. Både daginstitutioner og dagpleje kan deltage. Børn, der ikke er indskrevet i et dagtilbud, kan også indgå, hvis et af de deltagende dagtilbud eller forvaltningen står for sprogvurdering af dem.

Dagtilbuddet udleverer information om sprogvurderingen til forældre til alle indskrevne børn i alderen 22-35 måneder. Informationen indeholder også en samtykkeerklæring, som forældrene skal aflevere fysisk eller elektronisk, hvis de ønsker en sprogvurdering af barnet. Herefter foretager personalet i dagtilbuddet en sprogvurdering af de børn, hvor forældrene har givet samtykke til at deltage. Sprogvurderingen tager under én time pr. barn og svarene registreres i et simpelt it-baseret skema.

TrygFondens Børneforskningscenter sørger for adgang til alle relevante materialer samt den nødvendige vejledning og support til at udføre sprogvurderingen.

Afprøvningen vil finde sted i september og oktober 2018. Enkelte kommuner får mulighed for at indgå i en pilotafprøvning i juni.

 

Hvad får kommuner og dagtilbud ud af at deltage?

Vi håber, at mange kommuner vil indgå i samarbejdet for at bidrage til udviklingen af et vigtigt materiale, som kan støtte kommunernes arbejde med at identificere børn, der er i risiko for at udvikle sproglige vanskeligheder. Derudover tilbyder vi de deltagende kommuner og dagtilbud:

• Mulighed for at foretage sprogvurdering af 2-årige børn, før det bliver muligt i andre kommuner.

• En brugervenlig rapport med resultaterne af sprogvurderingen for hvert enkelt deltagende barn.

• Gratis adgang til en konference om sprogvurdering, når materialet er færdigudviklet (op til to deltagere fra hvert dagtilbud som deltager i afprøvningen).

• Indflydelse på udviklingen af materialet, så det bliver så anvendeligt som muligt.

 

Tilmelding og yderligere information

Kommuner, som vil hjælpe med at afprøve sprogvurderingsmaterialet, kan tilmelde sig ved at sende en e-mail til Søren Munkedal ved TrygFondens Børneforskningscenter på e-mailadressen: smu@econ.au.dk

Tilmelding skal ske senest den 11. maj 2018. Ved tilmelding er det ikke nødvendigt at oplyse, hvor mange af kommunens dagtilbud, der vil indgå i samarbejdet.

Hvis du har uddybende spørgsmål, er du ligeledes velkommen til at kontakte Søren Munkedal på ovenstående e-mailadresse eller på telefonnr. 8716 4936.

Læs mere om projektet her.

Nyhed
comments powered by Disqus