Pædagogisk kvalitet i dagtilbud 

 – med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen.

Periode:

2018 - 2021.

Målgruppe:

Børn i alderen 0-3 år i vuggestue eller dagpleje i 5-7 kommuner.

Formål:

Formålet med projektet er at styrke de yngste børns sociale og emotionelle trivsel og udvikling. Vi vil afprøve, om den tilgang til pædagogisk kvalitet, der sætter fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen, kan bidrage til at nå dette mål og især styrke de mest udsatte børn. Sociale relationer og interaktioner er af allerstørste betydning for børns udvikling fra tidligste alder. Vi ved fra international forskning, at et systematisk, målrettet arbejde med nære positive sociale relationer og interaktioner styrker børns trivsel og udvikling, både på kort og længere sigt. 

Projektforløb:

Projektet inviterer vuggestuepædagoger, dagplejere og ledere til at deltage i et samlet forløb, der arrangeres som workshops vekslende med praksisudvikling i dagtilbuddet gennem fire moduler over to år. Gennem forløbet får professionelle muligheder for at få ny indsigt i at anvende og udvikle redskaber til at skabe nære, sociale relationer i alle dagligdagens aktiviteter både i omsorg, leg, læring og kommunikation. Desuden tilbyder projektet selvstændige forløb for ledere med fokus på ledelse af fælles læreprocesser. Projektet understøtter samtidig arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan, idet børnesyn, et demokratisk dannelsessyn og arbejdet med læringsmiljøer integreres i projektet. Professionelle uddannes til at skabe kvalitet i pædagogisk praksis gennem samarbejde, en åben holdning til egne og fælles værdier og læreprocesser. Kommunens konsulent spiller en vigtig rolle ift. at understøtte sådanne processer. Sundhedsplejersker og deltagere fra PPD kan også inviteres til at deltage.

Dataindsamling:

For at undersøge om de pædagogiske redskaber og kompetenceudviklingsforløbet har den forventede effekt, gennemfører vi projektet som et lodtrækningsforsøg i 5-7 kommuner, omfattende ca. 6000 børn fra vuggestuer eller dagpleje. Personalet bliver bedt om udfylde spørgeskemaer om de enkelte børn. Der vil desuden blive tilknyttet en ph.d. studerende til projektet, der vil foretage løbende kvalitative undersøgelser, fx interview og observationer. Det er med til at give mere viden om, hvad der sker i vuggestue og dagpleje, når de skal implementere en ny pædagogisk tilgang til at arbejde med sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen.

Partnere:

Projektet gennemføres med støtte fra TrygFonden ledes af DPU, Aarhus Universitet og VIVE er partnere.

Resultater:     

Projektgruppe:

Forventes i 2021.

Bente Jensen, Jane Greve, Jens Dietrichson og Louise Beuchert. Professionshøjskolen Absalon og UCN act2 Learn samt Nina Tange fra DPU indgår i tilrettelæggelse og gennemførsel af workshops.

Læs mere:Folder 

Projektgruppe

Bente Jensen

Professor MSO
M
H bygn. B, 230
P +4522119726
P +4522119726
Jane Greve Forsker
VIVE

M
P

Publikationer

I pressen