APIIF pilot - Abecedarian Programmet,

Implementeret som Innovativ Fornyelse

Kan et velafprøvet, amerikansk evidensprogram adapteres til en dansk kontekst og medvirke til opkvalificering af den pædagogiske praksis i vuggestuer og dagplejer? Da Abecedarian Programmet først blev implementeret i USA i de tidlige 70’er, var programmet både dyrt og omstændigt – men også effektivt. Efter 15 måneder med Abecedarian Programmet viste børnene målelige kognitive fremskridt og disse positive effekter har fulgt børnene lige siden og kan måles helt op i en alder af 30 år på både sociale- og sundhedsparametre. Baseret på 40 års erfaringer er Abecedarian Programmet blevet udviklet til et sæt principper for positive voksen-barn interaktioner, som kan integreres i dagtilbuddet. Pilotprojektet adapterer programmet til en dansk kontekst med henblik på en efterfølgende effektevaluering.

Periode:

2014-2015.

Målgruppe:

0-3 årige børn i vuggestuer og dagplejer.

Antal deltagere:

10 vuggestuer og 10 dagplejer i Randers.

Indsats:

Det professionelle udviklingsforløb består af 4 kursusforløb af 2 dage og træner de professionelle i Abecedarian tilgangens fire grundprincipper:

  • Prioritering af sprog. Den voksne lærer at være mere bevidst om brugen af sprog i samværet med det enkelte barn, ser flere muligheder for at samtale med barnet og bruger et mere rigt og varieret sprog i samtalen med barnet, for på den måde at stimulere barnets egen sprogtilegnelse.
  • Læring i leg. Den voksne lærer at bruge simple lege til at styrke interaktionen med et enkelt barn eller en lille gruppe børn. Der arbejdes med gentagelser og med at differentiere samtalen, så det passer til det enkelte barns læringsniveau.
  • Kommunikativ læsning. Den voksne lærer at bruge læsning på en interaktiv måde med et eller nogle få børn, så børnenes kommunikative og interaktive evner stimuleres.
  • Læring i omsorg. Den voksne trænes i at se og benytte dagens rutineprægede omsorgssituationer (fx bleskift, spisning) som en læringssituation til omsorg, følelsesmæssig støtte og læring gennem samtaler og voksen-barn interaktioner.
Det professionelle udviklingsforløb bygger på evidens fra forskningsprogrammet VIDAs tilgang til træning og forankring af pædagogisk udvikling og innovation.

Forskning:

Gennem et pilotprojekt i foråret 2015 er det amerikanske Abecedarian Program blevet oversat og afprøvet til en dansk kontekst. Projektet integreres med et professionelt forløb for organisatorisk læring, der bygger på evidensprogrammet VIDA. Et antropologisk observationsstudie i pilotprojektets 10 vuggestuer og 10 dagplejer har undersøgt programmets implementerbarhed. Derudover er programmets organisatoriske ramme med ugentlige arbejdsplaner, evalueringer og en plakat med specifikke udviklingspunkter for hvert barn blevet belyst. Hensigten er at udvikle et program, som kan klæde pædagogerne og dagplejerne på med redskaber og metoder, samt fundere en række positive vaner og opmærksomhedspunkter for regelmæssig interaktion med hvert enkelt barn, der kan bibeholdes efter træningsforløbet udløber. Oversættelsen af programmet inkluderede en tjekliste til afdækning af implementerings-fidelitet. Denne blev anvendt i en spørgeskemaundersøgelse, hvor det blev belyst, hvilke personalegrupper, der besvarer skemaet, samt hvilke, der har høj fidelitet. I projektet blev der ligeledes afdækket forskellige muligheder for at måle børnenes udvikling, internt ved daglige evalueringer af det enkelte barns engagement og udbytte. Desuden blev der afprøvet muligheder for at måle effekter på det generelle plan, på barnets udvikling og specifikt på det socio-emotionelle plan. To nye instrumenter blev taget i brug i en dansk kontekst (ASQ-3 og DECA-I/T), hvoraf DECA-I/T er oversat til dansk for første gang.

Partnere:

DPU, KORA, Randers Kommune og The University of Melbourne.

Resultater:

Pilotprojektet blev afsluttet i efteråret 2015. Et effektevalueringsprojekt forventes at gå i gang i 2016.

Stikord:

Professionel udvikling, 0-3 år, sprog, vuggestue, dagpleje.

Projektgruppe

Bente Jensen

Professor MSO
M
H bygn. B, 230
P +4522119726
P +4522119726

Kimberly Meunier

Projektleder
The University of Melbourne

M
P 1.919.928.6090

Jacob Nielsen Arendt

Forskningsleder
Rockwool

M
P +45 61 16 33 73

Publikationer

I pressen

Videnskab.dk (19.07.2016): Kan indsatser før skolestart bremse den sociale arv?

Øvrige links

Om APIIF-projektet i AU's forskningsdatabase.

Om APIIF-projektet på Randers Biblioteks hjemmeside.

Om Abecedarian-programmet på verdensplan.